Privacyverklaring 

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van AcaBoo B.V. aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. AcaBoo B.V. is statutair gevestigd aan De Boelelaan 1081 WN-P246 (1081 HV) te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70078742. AcaBoo B.V. is per e-mail te bereiken via info@acaboo.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe AcaBoo B.V. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. AcaBoo B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 augustus 2018
 

Soorten en doelen van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je een account bij ons aanmaakt. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de afhandeling van jouw betaling, het versturen van nieuwsbrieven, het verschaffen van toegang tot het platform en het bijhouden van de database/klantenbestand vanuit een klantenservice perspectief. AcaBoo B.V.  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Tijdens het aanmeldproces wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld dienen te worden. Deze gegevens zijn onder meer: naam, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, studie, studiejaar, studievereniging (in het geval van korting) en onderwijsinstelling. Een aantal van deze gegevens (je studieniveau en studievereniging) zijn aangemerkt als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Tevens verwerken wij generieke data van het gebruik van ons platform. Deze generieke data wordt gebruikt voor het vaststellen van de uitkeringen door AcaBoo B.V. aan de uitgevers. Generieke data die wij onder meer verwerken zijn; welke boeken worden gebruikt; hoe vaak de boeken worden in gezien; locatie van markeringen en notities op de pagina en de leesduur per pagina.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AcaBoo B.V. op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, maar louter om de betrouwbaarheid en veiligheid van onze dienstverlening te waarborgen. Het gaat hier om het besluit om je toegang tot ons platform tijdelijk te beperken of te blokkeren, wat wordt genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AcaBoo B.V.) tussen zit. 
 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuws betreffende AcaBoo B.V. en kortingsacties. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 

Cookies

Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website je op onze website bent terechtgekomen. Tevens gebruikt de AcaBoo website cookies om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. 
 

Bewaartermijn

AcaBoo B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door AcaBoo B.V. zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid en instructies van AcaBoo B.V.

Generieke data wordt gedeeld met de uitgevers (ook buiten de EU) voor het vaststellen van de af te dragen uitkeringen door AcaBoo B.V. aan de uitgevers. AcaBoo B.V. draagt er zorg voor dat deze data nooit te herleiden is tot een persoon. De generiek data betreffende de leesduur per pagina en de locaties van de markeringen, kunnen eventueel aan de onderwijsinstellingen worden teruggekoppeld als onpersoonlijke data.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden, als AcaBoo B.V. op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 

Beveiliging

AcaBoo B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hieronder vallen onder anderen: 
  • De website heeft een TLS-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 
  • De server omgeving is beveiligd met tweestaps authenticatie. 
  • Wij passen beveiligingssoftware toe zoals een virusscanner en een firewall. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cert@acaboo.com.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AcaBoo B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@acaboo.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
AcaBoo B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Afsluitend

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of je af wil melden voor de nieuwsbrief, stuur dan gerust een e-mail naar info@acaboo.com.