Algemene voorwaarden


AcaBoo (hierna: het “Platform”) is een initiatief van:
AcaBoo B.V. (Hierna “AcaBoo” en “Wij” genoemd)

De Boelelaan 1081 WN-P246
1081 HV Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 6 46 73 65 26
Email: Info@AcaBoo.com

AcaBoo is opgezet door vier studenten die het gezamenlijk eens zijn over één ding: Wij moeten zorgen dat iedere student toegang heeft tot alle benodigde kennis. Studeren is duur en door de invoering van het leenstelsel neemt voor veel potentiële studenten de drempel om te gaan studeren toe. Aan het leenstelsel kunnen wij niks veranderen, de kosten om te studeren wel. Wij hebben voor jou een online book-streaming service gebouwd waar je toegang hebt tot de nieuwste edities van alle boeken die je nodig hebt voor jouw studie voor een vast maandbedrag.

Het doel van AcaBoo is om een interactief leerplatform te vormen waar studenten niet alleen toegang hebben tot al hun studiemateriaal, maar ook efficiënter kunnen leren. Daarom kun jij in je boeken markeren en notities maken, die direct in jouw samenvatting verschijnen. Ook zijn we bezig met zo snel mogelijk meer features toevoegen die het studeren nóg gemakkelijker maken.

Als Gebruiker van AcaBoo heb je bepaalde rechten en plichten die uitgelegd worden in deze Gebruiksvoorwaarden. Het Platform omvat alle websites en applicaties met de benaming AcaBoo die door jou als Gebruiker gebruikt kunnen worden. Van jou wordt verwacht dat je kennis neemt van onze Gebruiksvoorwaarden en deze aanvaardt, als ook onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, AcaBoo, als voor jou, de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is iedereen die zich geregistreerd heeft op het AcaBoo Platform en een profiel heeft aangemaakt (“Gebruiksprofiel”).
Wij willen dat ons Platform zich blijft ontwikkelen met het oog op het gebruiksgemak voor Gebruikers. AcaBoo zal dan ook altijd rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten.

 

Registratie

1.1 Algemeen

Voor toegang tot en gebruik van AcaBoo dien je je te registreren. Gebruikers die zich registreren doen dat met een eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Om je te kunnen registreren, moet je minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, of ouder dan dertien (13) jaar zijn en de instemming hebben van ouder of voogd. Het staat AcaBoo volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.
Bij de registratie dien je correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens in te vullen. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je bent zelf op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die onder het Gebruikersprofiel verricht worden. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van jouw inloggegevens en Gebruikersprofiel. Wij verwachten van jou dat je elke inbreuk op het vertrouwelijke karakter van jouw Gebruikersprofiel meldt aan AcaBoo. AcaBoo neemt in dat geval de nodige stappen om de vertrouwelijkheid te herstellen.


1.2 Abonnementsvoorwaarden en wijzigingen

De abonnementskosten staan vermeld op onze website. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw. Voor de afhandeling en verwerking van de betaling doet AcaBoo beroep op de expertise van een externe partner, namelijk Adyen Payment Provider. Wanneer het openstaande bedrag niet geïnd kan worden, is AcaBoo bevoegd zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de toegang tot het Platform af te sluiten totdat het verschuldigde bedrag betaald is.
 
AcaBoo behoudt het recht om de Gebruiksvoorwaarden en abonnementsprijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Je wordt hierover van tevoren op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld door een duidelijke kennisgeving op het AcaBoo Platform of door je een e-mail te sturen. Je beschikt vanaf het ogenblik van de kennisgeving van de wijziging over een termijn van dertig (30) kalenderdagen om de overeenkomst te beëindigen voordat de nieuwe wijziging in werking treedt. Wanneer je hier niet op reageert, word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 
Proefperiode
Wanneer je een Gebruiksprofiel aanmaakt, kun je het AcaBoo platform de eerste collegemaand (september) gratis gebruiken. Ter verificatie van je gegevens vragen we je om €0.01 over te maken. Bij aanvang van deze gratis periode kun je de keuze maken tussen een jaarabonnement of een maandabonnement (flexabonnement). Tijdens de gratis periode heb je ten alle tijden het recht om je abonnement te wijzigen of stop te zetten. Vanaf 1 Oktober heeft iedereen die een nieuw Gebruiksprofiel aanmaakt recht op het gebruik van 1 gratis week op het platform. Ook hier gelden dezelfde voorwaarden voor de betaling en wijziging/stopzetten abonnement. Na afloop van de proefperiode begint automatisch je gekozen abonnement te lopen. Bovendien kunnen wij van tijd tot tijd voor een bepaalde periode proefperiodes aanbieden voor onze abonnementen.
 
Jaarabonnement
Een jaarabonnement wordt afgesloten voor een periode van maximaal elf (11) maanden en loopt  t/m 31 juli. Heb je dit abonnement niet opgezegd met de inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, dan wordt jouw abonnement na het eerste jaar stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van één (1) maand. Na het eerste jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar. De kosten van een jaarabonnement kunnen eenmalig worden voldaan of gespreid over tien (10) maanden, in acht nemende de gratis septembermaand.
 
Heb je een jaarabonnement afgesloten, maar ben je in dat jaar voor februari gestopt met jouw studie? Dan kun je tot en met februari, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, jouw abonnement opzeggen indien je bewijs kunt aanleveren waaruit blijkt dat je daadwerkelijk gestopt bent met jouw studie. Jouw abonnement zal in dat geval stop worden gezet, of de helft van de abonnementskosten worden aan jou gerestitueerd.
 
Maandabonnement (Flexabonnement)
Een maandabonnement wordt afgesloten voor een periode van één (1) maand en is maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De kosten van een maandabonnement worden maandelijks afgeschreven. Je hebt ook de mogelijkheid om je maandabonnement en Gebruikersprofiel tijdelijk op ‘pauze’ te zetten wanneer je ons Platform een tijdje niet nodig hebt. Je hebt dan geen toegang tot het Platform, maar betaalt ook geen maandelijkse abonnementskosten indien je een gehele kalendermaand jouw abonnement hebt gepauzeerd.
 

2.3 Herroepingsrecht

Indien je een abonnement hebt aangekocht, erken je bij de registratie als Gebruiker expliciet dat je afstand doet van je herroepingsrecht. Door het registreren en het creëren van een Gebruikersprofiel, geef je als Gebruiker een voorafgaande instemming aan AcaBoo om de dienstovereenkomst uit te voeren. Zodra je toegang hebt tot ons Platform voeren wij de verleende dienst volledig uit waardoor het niet mogelijk is je te bedenken.
De invoering van een gratis proefperiode uit 1.2 is een compensatie op het afstand doen van het herroepingsrecht.
De tevredenheid van onze Gebruikers is zeer belangrijk voor ons. Daarom willen we benadrukken dat, hoewel je niet over een herroepingsrecht beschikt, we steeds bereid zijn te zoeken naar een voldoening gevende oplossing. Contacteer ons gerust wanneer je problemen ondervindt en we bekijken de mogelijkheden omtrent het beëindigen van het Gebruikersprofiel en eventuele terugbetaling.

 

2. Het gebruiksrecht

2.1 Algemeen

Als Gebruiker krijg je een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van het gebruiksrecht kan verschillen naargelang het gekozen abonnement. Het gebruiksrecht is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je hebt in geen geval het recht om het Platform en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van AcaBoo.

Je kunt jouw gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door het gebruik hiervan stop te zetten en jouw abonnement op te zeggen. Indien je jouw Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, dien je hiervoor een e-mail te versturen aan info@AcaBoo.com of het online contactformulier in te vullen.
De afloop van het abonnement of de deactivering van het Gebruiksprofiel brengt niet automatisch de onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van jouw account en de bijhorende inhoud met zich mee. AcaBoo verwijdert inactieve accounts één jaar na het aflopen van het abonnement.

 

2.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:
  • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
  • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de inhoud van ons Platform.
  • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.
  • De beveiliging van AcaBoo onderzoeken of uittesten of het omzeilen van de technologieën die gebruikt worden door AcaBoo, zijn licentiegevers of andere derde partijen om de inhoud of de service te beschermen;
  • Het verspreiden van beledigingen, dreigende taal, teksten of foto’s die in strijd zijn met de goede zeden, of pornografisch, grof en racistisch taalgebruik bevatten.
  • Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder het kopiëren, herverdelen, namaken, ‘rippen’, overdragen, tonen aan het publiek, uitzenden, of beschikbaar maken aan het publiek van de service of inhoud van het AcaBoo Platform of op andere manier gebruik te maken van het AcaBoo Platform of de inhoud die uitdrukkelijk niet is toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving.
  • Het verspreiden van computervirussen die mogelijk schade toebrengen aan het AcaBoo Platform.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief. Je aanvaardt dat AcaBoo, indien daar een redelijke aanleiding voor is, jouw gegevens en gedrag kan controleren in verband met bovenvermeld misbruik. AcaBoo spant zich in om klachten van Gebruikers te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen. Klachten in verband met bovenvermeld misbruik, kan je steeds rapporteren via e-mail naar info@AcaBoo.com of via de contactpagina.
 

2.3 Maatregelen

AcaBoo heeft het recht alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen indien je als Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. AcaBoo behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. AcaBoo beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan AcaBoo jou de algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. AcaBoo stelt jou hiervan op de hoogte met vermelding van de reden. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Je kunt als Gebruiker in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien je van mening bent dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, dien je hiervan melding te maken bij AcaBoo binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. AcaBoo zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

 

3. Onze verplichtingen

3.1. Veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis. Informatie over jouw account (wachtwoordwijzigingen, bevestigingsberichten et cetera) wordt uitsluitend elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Wij stellen het AcaBoo Platform beschikbaar via het Internet en spannen ons in om een zo goed mogelijke responstijd en toegang voor Gebruiker te realiseren. We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. AcaBoo is nooit gehouden tot terugbetaling van abonnementsgelden in verband met beperkte toegang of buitengebruikstelling. Indien een betaalde dienst permanent wordt stopgezet, worden eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden aan je terugbetaald.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. AcaBoo stelt haar Platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

AcaBoo behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

 

4. Aansprakelijkheid

Je gebruikt ons platform op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je eventueel zou kunnen leiden als gevolg van het gebruik van onze dienst. AcaBoo aanvaardt ook geen aansprakelijkheid als gevolg van onvolledige of onjuiste content op het Platform. AcaBoo is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van het bedrag dat overeenstemt met zes maanden gebruik van het Platform.

AcaBoo is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.
Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van AcaBoo in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van AcaBoo veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om AcaBoo van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

Indien AcaBoo door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover jou als Gebruiker na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is AcaBoo niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van jou na te komen. AcaBoo is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

5. Toepassingen van derden

De inhoud van ons Platform kan websites of diensten van derden of een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten (‘toepassingen van derden’). Deze toepassingen van derden hebben mogelijk eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Een toepassing van een derde partij betekent niet automatisch dat er een band is tussen ons en deze derde partij, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze toepassingen.

AcaBoo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van toepassingen van derden. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze andere toepassingen door te nemen. Het staat je in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

 

6. Privacy

Wie ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Door de registratie stem je ermee in dat we jouw verstrekte gegevens mogen verwerken conform de doelstellingen van ons Platform.
Wij hechten veel belang aan jouw privacy en persoonsgegevens. Daarom lichten wij je graag in over ons beleid rond persoonlijke gegevens. Hiervoor verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring, die meer informatie geeft over de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt er in ieder geval van op aan dat AcaBoo steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens.

 

7. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde AcaBoo en derde partijen. Onder inhoud verstaan wij de heel ruime categorie van boeken, foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. AcaBoo, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Als Gebruiker verbindt je je ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van AcaBoo of van enige andere partij. Indien je als Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan AcaBoo. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Indien AcaBoo een claim van een derde partij zou ontvangen over een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, is het AcaBoo toegestaan deze kost door te rekenen aan de inbreukmakende Gebruiker.

 

8. Overige bepalingen

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing worden alle geschillen in verband met de overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar AcaBoo statutair gevestigd is.

Bij onze FAQ kan je een antwoord vinden op de meeste gestelde vragen. Bij vragen, opmerkingen of klachten of indien je problemen ondervindt met je account, kan je ons altijd contacteren via info@Acaboo.com of via onze contactpagina.